Regulamin Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego

REGULAMIN POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRANSHUMANISTYCZNEGO


przyjętego w dniu 04.05.2017 r.

I. Przepisy Ogólne


1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne” i jest dalej zwane „Stowarzyszeniem”.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6. Cele Stowarzyszenia to:
a. promowanie postępu technologicznego oraz rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i zdobyczach nauki;
b. promowanie filozofii transhumanizmu;,br> c. działanie na rzecz pozytywnego odbioru nowych technologii;
d. popularyzacja nauki;
e. działalność na rzecz poprawy jakości życia ludzkiego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz popularyzacja wiedzy o takich możliwościach;
f. wspieranie rozwoju polskiego przemysłu technologicznego.

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizację spotkań Członków Stowarzyszenia i innych osób w postaci konferencji, wystaw, imprez naukowych, szkoleń, seminariów oraz innych wydarzeń związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
b. współpracę z organizacjami oraz związkami organizacji o podobnym profilu działania;
c. działalność wydawniczą;
d. działalność badawczo-rozwojową we wszystkich obszarach nauki, ze szczególnym wyróżnieniem tych związanych z celami Stowarzyszenia;
e. pozostałą działalność niesprzeczną z celami statutowymi.


VII. Członkowie Stowarzyszenia


8. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Członkami mogą być obywatele polscy lub cudzoziemcy.

9. Członkiem Stowarzyszenia można zostać po wpisaniu na listę członków stowarzyszenia przez Przedstawiciela na podstawie pisemnego wniosku kandydata na członka. O wpisie na listę członków kandydat jest niezwłocznie informowany.

10. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a. uczestniczenia w Zebraniu Członków;
b. biernego i czynnego wyboru na Przedstawiciela;
c. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

11. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a. brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. z powodu zaległości finansowych wobec Stowarzyszenia za okres przynajmniej jednego roku;
b. rażącego niewywiązywania się z obowiązków.

13. Decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje Zebranie członków w drodze uchwały.


VIII. Władze Stowarzyszenia


14. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Zebranie Członków;
b. Przedstawiciel (również: „Prezes Stowarzyszania”).

15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

16. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

17. W sprawach określonych w pkt 19 lit. f-j Regulaminu wymagana jest obecność wszystkich Członków stowarzyszenia. Uchwała dotycząca tych kwestii podejmowana jest jednomyślnie i stanowi zarazem umocowanie dla Przedstawiciela do dokonania czynności wynikającej z uchwały.

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

19. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
a. ustalanie kierunków działania i rozwoju;
b. wybór i odwołanie Przedstawiciela;
c. przyjmowanie i odwoływanie członków;
d. uchwalanie zmian regulaminu;
e. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
f. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
g. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego;
h. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki;
i. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;
j. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

20. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 Członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
a. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz;
b. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
c. zwoływanie Zebrania Członków;

22. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu (w szczególności dot. pkt 19 lit. f-j Regulaminu) wymaga zgody wszystkich Członków Stowarzyszenia.

23. Przedstawiciel może działać za pośrednictwem pełnomocników.

IX. Majątek Stowarzyszenia


24. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą ze:
a. składek członkowskich;
b. dotacji;
c. darowizn;
d. zbiórek publicznych;
e. spadków, zapisów;
f. dochodów z majątku stowarzyszenia.

25. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności pożytku publicznego.

X. Przepisy końcowe


26. Decyzję w sprawie zmiany Regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach..